ગુજરાત લાઇવ સ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બૉર્ડ, ગાંધીનગરની સ્થાપના ૧૨ એપ્રિલ, ૨૦૦૨ ના રોજ કરવામાં આવી અને તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૦૩ ના રોજ ચેરીટી કમિશનર એક્ટ અને કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી એક્ટ હેઠળ નોંધણી કરવામાં આવી.

ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બૉર્ડ, ગાંધીનગર (Gujarat Livestock Development Board - Gandhinagar - GLDB) એ નેશનલ પ્રોજેક્ટ ફોર કેટલ એ‌ન્ડ બફેલો બ્રીડીંગ (NPCBB) - ૧૦૦% કે‌ન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના - માટે સ્ટેટ ઈમ્પ્લીમે‌ન્ટીગ એજ‌ન્સી (SIA) તરીકે નિમણૂંક પામેલ છે અને હવે તે નેશનલ પ્રોજેક્ટ ફોર બોવાઈન બ્રીડીંગ (NPBB) માટે કામ કરે છે.

પશુધન યોજનાઓ

સંવર્ધન માટે આંતર માળખાકીય સવલતો

સંવર્ધન માટે આંતર માળખાકીય સવલતો

ગોપાલ મિત્ર (ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરો)

ગોપાલ મિત્ર (ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરો)

NPCBB (નેશનલ પ્રોજેક્ટ ફોર કેટલ એ‌ન્ડ બફેલો બ્રીડીંગ) અંતર્ગત રાજ્યના પશુપાલકોના ઘર આંગણે કૃત્રિમ બીજદાનની સેવાઓ પહોંચતી કરવાના હેતુથી ગોપાલમિત્ર કે‌ન્દ્રો (ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કે‌‌ન્દ્રો) ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બૉર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા સ્થાપિત કરાય છે.

જીએલડીબી દ્વારા ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરો (ગોપાલમિત્ર)ની પસંદગી કરાય છે અને વર્ગખંડ તાલિમ અને પ્રાયોગીક તાલિમ પછી તેમને કૃત્રિમ બીજદાનના સાધનો આપવામાં આવે છે.

દસ્તાવેજી ફિલ્મ

પ્રાણીઓ સંવર્ધન પર જ્ઞાન ફેલાવો GLDB દ્વારા દસ્તાવેજી ફિલ્મ.

બધા જુઓસમાચાર

Pause
સાયર ડિરેક્ટરી

ગુજરાતના દેશી ગાય અને ભેંસ વર્ગના સાંઢ(આખલા)/પાડા

વાર્ષિક અહેવાલ

ફોટો ગેલેરી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation